ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อ-ขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้อย่างไร?

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบหุ้นกู้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ในตลาดรองผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถดูรายชื่อสถาบันการเงินที่ติดต่อซื้อขายกับนักลงทุนรายย่อยได้จาก www.thaibma.or.th/bondmart/bondinvest_detail.aspx

นักลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ในช่วงเวลา Ex-coupon จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ ในขณะที่นักลงทุนที่ขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิรับดอกเบี้ยในงวดดังกล่าว Ex-coupon จะอยู่ในช่วงเวลาที่ SCGP ประกาศปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด ซึ่งหากวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ตัวอย่างเช่น หู้นกู้ SCGP ครั้งที่ 1/2564 มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หุ้นกู้ดังกล่าวจะอยู่ในช่วง Ex-coupon ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จนถึงวันก่อนวันที่ชำระดอกเบี้ย เพราะฉะนั้น นักลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ SCGP ในช่วงเวลาดังกล่าว (17 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564) จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น

โดยทั่วไปราคาหุ้นกู้จะแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นกู้จะต่ำลง และในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาหุ้นกู้จะสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ดังนี้

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้รุ่น SCGP24DA และ SCGP26DA

ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA (13) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ พระราม 3 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-296-5999
Email: [email protected]

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้รุ่น SCGP27DA

ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ชั้น 17 โซนบี และ โซนซี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-777-6784
Email: [email protected]