ติดต่อนายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : 02-296-4788 หรือ 02-296-4808

1. การโอนหุ้นกู้ สามารถเลือกวิธีการโอนหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี ได้แก่

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.1 การโอนหุ้นกู้โดยการสลักหลัง

ด้านหลังใบหุ้นกู้ ซึ่งจะมี/ไม่มีตราประทับก็ได้ นายทะเบียนจะรับรองรายการโอน ก็ต่อเมื่อผู้โอน และ/หรือ ผู้รับโอน นำใบหุ้นกู้มาแสดงและแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อบันทึกการโอนในระบบนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่หน้าใบหุ้นกู้ ยังเป็นของผู้ถือหุ้นกู้เดิม แต่ชื่อผู้รับโอนจะแสดงอยู่ด้านหลังใบหุ้นกู้ในช่องผู้รับโอน ซึ่งการทำรายการดังกล่าวนายทะเบียนจะใช้เวลา 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากการได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้โอน/ผู้รับโอน

1.2 การโอนหุ้นกู้โดยออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

นายทะเบียนจะจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ให้ใหม่ เป็นชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่รับโอนสิทธิ์ แล้วจะจัดส่งใบหุ้นกู้ไปยังผู้รับโอน ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากการได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้โอน/ผู้รับโอน

ขั้นตอนการโอนใบหุ้นกู้

กรอกแบบฟอร์ม /ยื่นเอกสาร

 • ผู้โอน /ผู้รับโอนกรอกแบบฟอร์มการโอนหุ้นกู้*และยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โปรดระบุสาขา) พร้อมทั้งแจ้งนายทะเบียนด้วยว่าต้องการโอนหุ้นกู้โดยการสลักหลัง หรือ โดยการออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
 • ผู้โอน/ผู้รับโอน ต้องมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
วิธีการรับใบหุ้นกู้

รับด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารการโอน


2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หรือสัญชาติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

กรอกแบบฟอร์ม
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์*
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
ยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โปรดระบุสาขา) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • แนบสำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี)
 • แนบใบหุ้นกู้ฉบับจริง เพื่อออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
ผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุสาขา) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การแก้ไขข้อมูลจะมีผลนับจากนายทะเบียนได้รับเอกสารครบ และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
 • นายทะเบียนจะดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วย
 • นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ กรณีที่ออกใบหุ้นกู้ใหม่ (หากมี) มีค่าใช้จ่ายใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้ยื่นหนังสือผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ของท่าน
*หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ยได้ที่นายทะเบียน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ยในแต่ ละครั้ง จะมีผลกับหลักทรัพย์เฉพาะหลักทรัพย์ที่มีใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นเจ้าของและได้แจ้งความประสงค์ไว้กับมีนายทะเบียนเท่านั้น โดยไม่มีผลต่อหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้อื่นที่มิได้แจ้งความประสงค์ไว้ต่อนายทะเบียน

กรอกแบบฟอร์ม
 • ผู้รับโอนกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินต้น/ ดอกเบี้ย
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ปรากฏชื่อ – นามสกุล / ชื่อธนาคาร / เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นเอกสาร ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารที่นายทะเบียน ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุสาขา) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ข้อควรทราบ
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุสาขา) การแก้ไขข้อมูลจะมีผลนับจากนายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน
 • กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นายทะเบียนจะทำการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินต้น/ ดอกเบี้ย ครบถ้วน
 • ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนจะออกเช็คและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้ในภายหลัง

4. การแยกใบหุ้นกู้ / การรวมใบหุ้นกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอแยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

กรอกแบบฟอร์ม
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอแยก / รวมใบหลักทรัพย์*
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม)
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริงที่ต้องการแยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้
ยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โปรดระบุสาขา) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับใบหุ้นกู้กลับคืน
 • นายทะเบียนจะออกใบหุ้นกู้ใหม่ โดยจะจัดส่งใบหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ กรณีที่ออกใบหุ้นกู้ใหม่ (หากมี) มีค่าใช้จ่ายใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
วิธีการรับใบหุ้นกู้
 • รับด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

5. การแจ้งเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้สูญหายหรือชำรุด

ดาวน์โหลดเอกสาร
กรอกแบบฟอร์ม
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกข้อมูลในหนังสือแจ้งเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้สูญหายหรือชำรุดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม)
ยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุสาขา) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับเช็คฉบับใหม่จากนายทะเบียน
 • นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คฉบับใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

6. การขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ สูญหาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ออกจดหมาย
 • ผู้ถือหุ้นกู้ออกจดหมายแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุหุ้นกู้ชุดที่ถือครองและงวดการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องการรับเอกสาร
 • ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม)
ยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุสาขา) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับเอกสารจากนายทะเบียน
 • นายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่ ภายใน 15 วันทำการ

7. การขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐาน การเงินประกอบการขออนุมัติอื่นๆ เช่น การขอวีซ่า ฯลฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหุ้นกู้ออกจดหมายแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่ต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นกู้เขียนชื่อภาษาไทย และให้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อภาษาไทย)
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รับรองการถือหุ้นกู้ ณ วันที่ใด
 • ต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม)
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียนด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับเอกสารจากนายทะเบียน
 • นายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1-2 สัปดาห์

8. การขอออกใบหุ้นกู้ใหม่เนื่องจากใบหุ้นกู้หาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำใบหุ้นกู้หาย นายทะเบียนจะดำเนินการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ให้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังนี้

 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์ที่สูญหาย*
 • บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจต้นฉบับ โดยในใบแจ้งความจะต้องระบุ
  1. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ชื่อหลักทรัพย์
  3. เลขที่ใบหลักทรัพย์
  4. จำนวนหุ้นกู้ที่สูญหาย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่นายทะเบียน ถ้าบันทึกแจ้งความเป็นสำเนา จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้และทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม)
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

9. การโอนหุ้นกู้ให้ผู้จัดการมรดก

ดาวน์โหลดเอกสาร
ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิต (มีคำสั่งศาล)
 • หากผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิต ก่อนที่หุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอน ผู้จัดการมรดกสามารถขอทำเรื่อง รับโอนหลักทรัพย์มรดกนี้ได้ โดยดำเนินการดังนี้
 • ผู้จัดการมรดกกรอกแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก ลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดก และลงลายมือชื่อพยาน 2 ท่าน (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่นายทะเบียน)
 • แนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่าศาลรับรองผู้จัดการมรดก รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 • แนบสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่าศาลรับรองผู้จัดการมรดก รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 • แนบสำเนาใบมรณบัตรของผู้ถือหุ้นกู้ที่ถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับโอน รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรฯ (กรณีผู้รับโอนไม่ใช่ผู้จัดการมรดก)
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้ง 2 ท่าน รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรฯ
 • ใบหุ้นกู้ตัวจริง ด้านหลังใบหุ้นกู้ผู้จัดการมรดกลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน ส่วนผู้รับโอน ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับมรดก
 • ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารที่นายทะเบียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุสาขา) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับใบหุ้นกู้กลับคืน
 • นายทะเบียนจะดำเนินการโอนสลักหลัง/กรณีต้องการขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่นายทะเบียนจะออกใบหุ้นกู้ใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับใบหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ
วิธีการรับใบหุ้นกู้
 • รับด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิต (ต้องมีคำสั่งศาล)
 • หนังสือคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และหนังสือคดีถึงที่สิ้นสุด เท่านั้น
 • เอกสารแสดงตัวตน และเอกสารประกอบของผู้จัดการมรดก

10. หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

11. แบบฟอร์มสมัคร / เปลี่ยนแปลงข้อมูล / ยกเลิก สมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

ดาวน์โหลดเอกสาร