ติดต่อนายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน): 02-296-2030 / 02-296-5692 / 02-296-5689 / 02-296-4788
Email: [email protected]
ที่อยู่สำนักงานใหญ่นายทะเบียนหุ้นกู้: ฝ่ายปฏิบัติบริการธุรกิจหลักทรัพย์ชั้น AA (13) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ พระราม 3 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง. เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1. การโอนหุ้นกู้ สามารถเลือกวิธีการโอนหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี ได้แก่

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.1 การโอนหุ้นกู้โดยการสลักหลัง

นายทะเบียนจะรับรองรายการโอน ก็ต่อเมื่อผู้โอน และหรือ ผู้รับโอน นำใบหุ้นกู้มาแสดงและแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อบันทึกการโอนในระบบนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่หน้าใบหุ้นกู้ ยังเป็นของผู้ถือหุ้นกู้เดิม แต่ชื่อผู้รับโอนจะแสดงอยู่ด้านหลังใบหุ้นกู้ในช่องผู้รับโอน

1.2 การโอนหุ้นกู้โดยออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

นายทะเบียนจะจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ให้ใหม่ เป็นชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่รับโอนสิทธิ์

การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • โอนและผู้รับโอนกรอกแบบฟอร์มการโอนหุ้นกู้และยื่นเอกสารทั้งหมด (ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน) ด้วยตนเองเพื่อแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียนที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งแจ้งนายทะเบียนด้วยว่าต้องการโอนหุ้นกู้โดยการสลักหลัง หรือโดยการออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการและวิธีการรับใบหุ้นกู้ใหม่ (ถ้ามี)
 • นายทะเบียนจะดำเนินการบันทึกข้อมูลการโอนหุ้นกู้และออกใบหุ้นกู้ใหม่ (ถ้ามี) ให้ผู้รับโอนภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ และ/หรือ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด
 • รับใบหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารการโอน

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หรือสัญชาติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • แนบสำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี)
 • แนบใบหุ้นกู้ฉบับจริง เพื่อออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
ระยะเวลาดำเนินการและวิธีการรับใบหุ้นกู้ใหม่ (ถ้ามี)
 • นายทะเบียนจะดำเนินการแก้ไขและออกใบหุ้นกู้ใหม่ (ถ้ามี) ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ และ/หรือ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด
 • รับใบหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารการโอน
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้ยื่นหนังสือผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ของท่าน

3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ยได้ที่นายทะเบียน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ยในแต่ละครั้ง จะมีผลกับหลักทรัพย์เฉพาะหลักทรัพย์ที่มีใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นเจ้าของและได้แจ้งความประสงค์ไว้กับมีนายทะเบียนเท่านั้น โดยไม่มีผลต่อหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้อื่นที่มิได้แจ้งความประสงค์ไว้ต่อนายทะเบียน

การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกข้อมูลลงในหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและนามสกุล / ชื่อธนาคาร / เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการ
 • นายทะเบียนจะทำการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนจะออกเช็คและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้ในภายหลัง

4. การแยกใบหุ้นกู้ / การรวมใบหุ้นกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอแยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอแยก / รวมใบหลักทรัพย์
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อรับดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริงที่ต้องการแยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้
 • ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นเอกสารทั้งหมดได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการและวิธีการรับใบหุ้นกู้ใหม่
 • นายทะเบียนจะออกใบหุ้นกู้ใหม่ โดยจะจัดส่งใบหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด
 • รับใบหุ้นกู้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์

5. การแจ้งเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้สูญหายหรือชำรุด

ดาวน์โหลดเอกสาร
การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกข้อมูลในหนังสือแจ้งเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้สูญหายหรือชำรุดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • แนบเช็คที่ชำรุด (กรณีชำรุด)
 • แนบใบบันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจต้นฉบับ (กรณีสูญหาย) โดยในใบแจ้งความจะต้องระบุ ชื่อผู้จ่ายเงิน ชื่อผู้รับเงิน วันที่จ่ายเงินหน้าเช็ค จำนวนเงิน และ เลขที่เช็ค
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่นายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการ
 • นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คฉบับใหม่ทางไปรษณีย์ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน

6. การขอสำเนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถโทรติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อขอออกสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย โดยนายทะเบียนจะดำเนินการออกและจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน


7. การขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการเงินประกอบการขออนุมัติอื่นๆ เช่น การขอวีซ่า ฯลฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้ออกจดหมายแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ หรือกรอกแบบฟอร์มของนายทะเบียน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
  1. ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่ต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นกู้เขียนชื่อภาษาไทย และให้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อภาษาไทย)
  2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้
  3. ประเภทหลักทรัพย์ที่ถือครอง
  4. เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
  5. รับรองการถือหุ้นกู้ ณ วันที่ใด
  6. ต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
  7. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน ตามที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่นายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการ
 • นายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

8. การขอใบหุ้นกู้ใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำใบหุ้นกู้ชำรุดหรือสูญหาย นายทะเบียนจะดำเนินการออกใบหุ้นกู้ใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังนี้

การกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร
 • ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์ที่ชำรุดหรือสูญหาย
 • แนบใบหลักทรัพย์ที่ชำรุด (กรณีชำรุด)
 • แนบใบบันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจต้นฉบับ (กรณีสูญหาย) โดยในใบแจ้งความจะต้องระบุ
  1. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ชื่อและประเภทหลักทรัพย์
  3. เลขที่ใบหลักทรัพย์
  4. จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่สูญหาย
  ทั้งนี้ ถ้าใบบันทึกแจ้งความเป็นสำเนา ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้และทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มของนายทะเบียน)
 • ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 หรือ ที่สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการและวิธีการรับใบหุ้นกู้ใหม่
 • หากเป็นการออกใบหุ้นกู้ใหม่อันเนื่องมาจากใบหุ้นกู้เดิมชำรุดหรือสูญหาย นายทะเบียนจะดำเนินการออกใบหุ้นกู้ใหม่และจัดส่งใบหุ้นกู้ภายใน 30 วัน หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด
 • รับใบหุ้นกู้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์

9. การโอนหุ้นกู้ให้ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล (กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล)

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิต ก่อนที่หุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอน ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล สามารถขอทำเรื่อง รับโอนหลักทรัพย์มรดกนี้ได้ โดยดำเนินการดังนี้

 • ผู้จัดการมรดกกรอกแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดกให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล และลงลายมือชื่อพยาน 2 ท่าน
 • แนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาลและสำเนาใบสำคัญแสดงคดีถึงที่สุด อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่าศาลหรือรองจ่าศาลรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาลทุกหน้าทุกฉบับ (หากคำสั่งศาลรับรองเกิน 1 ปี ต้องนำคำสั่งศาลไปขอให้จ่าศาลรับรองใหม่)
 • แนบสำเนาใบมรณบัตรของผู้ถือหุ้นกู้ที่เสียชีวิต ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ) (กรณีผู้รับโอนไม่ใช่ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล)
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้ง 2 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริง ด้านหลังใบหุ้นกู้ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล ลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน ส่วนผู้รับโอน ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับมรดก/ผู้อนุบาล
 • ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารที่นายทะเบียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ สาขาต่างๆ ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
หมายเหตุ: หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของนายทะเบียนผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ระยะเวลาดำเนินการและวิธีการรับใบหุ้นกู้ใหม่ (ถ้ามี)
 • นายทะเบียนจะดำเนินการโอนสลักหลัง/กรณีต้องการขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) นายทะเบียนจะออกใบหุ้นกู้ใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับใบหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่อยู่ในช่วงปิดสมุดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด
 • รับใบหุ้นกู้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์

10. หนังสือมอบอำนาจ (มีแบบฟอร์ม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

11. แบบฟอร์มสมัคร / เปลี่ยนแปลงข้อมูล / ยกเลิก สมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ (มีแบบฟอร์ม)

ดาวน์โหลดเอกสาร