หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (SCGP27DA)

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A(tha)”

โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ยกเว้นงวดสุดท้ายจ่าย ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ 1 ธันวาคม 2570)
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (Public Offering)
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

เปิดจองซื้อระหว่างวันที่
ช่วงที่ 1: วันที่ 1 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน* ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
ครั้งที่ 1/2563 (SCC244A)** ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันจองซื้อ
ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้ SCC244A ต่อ 0.20 หุ้นกู้ SCGP27DA
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท
ช่วงที่ 2: วันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน* ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด)** (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันจองซื้อ
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณ 100,000 บาท
ช่วงที่ 3: วันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน* ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันจองซื้อ
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณ 100,000 บาท

หมายเหตุ: *เงื่อนไขตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-Pricing) ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1.4

**การจองซื้อในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 30 มกราคม 2567 (เงื่อนไขตามรายละเอียดหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง)

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Bangkok Bank
โทร. 1333
(ยกเว้นสาขาไมโคร)
Krungthai Bank
โทร. 02-111-1111
Krungsri Bank
โทร. 1572
Kasikorn Bank
โทร. 02-888-8888 กด 819
SCB Bank
โทร. 02-777-6784

Documents for Download