SCGP เคาะราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 35.00 บาทต่อหุ้น ปลื้มนักลงทุนรายย่อยและสถาบันจองซื้อท่วมท้น

SCGP โชว์ศักยภาพผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน กำหนดช่วงราคาเสนอขาย IPO 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการจองซื้อ 28 กันยายน – 7 ตุลาคมนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้จองซื้อ)

หนังสือแจ้งสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในการจองซิ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม และ SMEs สู่ Factory 4.0

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ "ถุงซักผ้าละลายน้ำได้" และ "ถุงกระดาษเก็บรักษาอุณหภูมิ" ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์ “โต๊ะกระดาษ 3 in 1” ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน ให้เยาวชนไทย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สนับสนุนถุงกระดาษในโครงการ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด” ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช สำหรับนำไปใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” เพื่อลดการสัมผัสเสื้อผ้าติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์

SCGP ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประเมินสถานการณ์ เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้น IPO ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับลูกค้าป้องกันโควิด-19 ส่งมอบหน้ากาก Paper Face Shield ให้หน่วยงานทางการแพทย์และชุมชนรอบโรงงาน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งความห่วงใยให้เด็กและจิตอาสาห่างไกลโควิด-19 มอบอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นด้านสุขอนามัย ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย