08 กันยายน 2563

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม และ SMEs สู่ Factory 4.0

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำโดย คุณแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ Chief Operating Officer – Packaging Paper Business ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำโดย คุณประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการโรงงาน สิ่งแวดล้อม และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสององค์กรมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อนำพาภาคอุตสาหกรรมของประเทศเข้าสู่ Factory 4.0 ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Digital Transformation) ระบบหุ่นยนต์ (Robotics) การสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) และการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)