คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562