บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับองค์กร ณ วันที่
Fitch Ratings A(tha)/ Stable พ.ย. 2566

นโยบายการจัดหาเงิน

SCGP มีความตั้งใจที่จะรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและเสริมสภาพคล่อง จากการมีวินัยทางการเงิน และการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่แข่งขันได้

โครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังช่วยให้บริษัทดำเนินกลยุทธ์การลงทุนควบคู่กับการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ บริษัทมีการบริหารจัดการเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่แข่งขันได้ด้วยอัตราส่วนสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่/ลอยตัวที่เหมาะสม และกระจายแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

30 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2565
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 48,466 ล้านบาท 50,169 ล้านบาท
ต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ย ร้อยละ 4.1 ร้อยละ 2.7

ข้อมูลตราสารหนี้

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ มูลค่า วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
SCGP SCGP24DA 5,500 ล้านบาท 1 เมษายน 2564 1 ธันวาคม 2567 ร้อยละ 2.65
SCGP SCGP256A 5,000 ล้านบาท 1 สิงหาคม 2565 1 มิถุนายน 2568 ร้อยละ 2.80
SCGP SCGP26DA 5,000 ล้านบาท 1 ธันวาคม 2565 1 ธันวาคม 2569 ร้อยละ 3.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

หุ้นกู้ ข้อมูลนายทะเบียน
SCGP24DA
SCGP26DA
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: +66 2296 2030 / +66 2296 5692 / +66 2296 5689 / +66 2296 4788
SCGP256A ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: +66 2298 0830-31 (ทะเบียนหุ้นกู้), +66 2111 1111 (หุ้นกู้ดิจิตัลบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   SCGP Debenture +66 2586 2112: ทะเบียนหุ้นกู้ กด 1, SCGP กด 2 และ Debenture Club กด 0
   หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12:00 น. และ 13:00-16:30 น.