บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับองค์กร ณ วันที่
Fitch Ratings A+(tha)/ Negative ก.พ. 2566