การเข้าถือหุ้นร้อยละ 85 ในบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเทศสเปน

วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการอิสระ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q3/2021 บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564 (ก่อนสอบทาน)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3/2564 (F45) (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2564 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2564 (ก่อนสอบทาน)