การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การขยายกำลังการผลิตของกิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษในประเทศไทย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2565 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2022 บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)