การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3/2565 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q3/2022 บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565 (ก่อนสอบทาน)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2565 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2565 (ก่อนสอบทาน)