การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2566 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q2/2023 บนเว็บไซต์ของบริษัท

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566 (ก่อนสอบทาน)