วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องวงเงินหุ้นกู้ของบริษัท

หุ้นเพิ่มทุนของ SCGP เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)

การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3/2563 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)