การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2567 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2024 บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2567 (F45) (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน)

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) บนเว็บไซต์ของบริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แก่ตลาดหลักทรัพย์