แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

งบการเงินรวมประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2563 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวมประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

การเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation ประเทศเวียดนาม

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข)

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q4/2020 บนเว็บไซต์ของบริษัท