การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2565 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวมประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q4/2022 บนเว็บไซต์ของบริษัท