40.25 บาท
- (- %)
EN

รายได้จากการขาย

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(หน่วย: ล้านบาท)

EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2563 2564 2565 1Q/2566
งบกำไรขาดทุนรวม1
รายได้รวม 90,034 93,389 126,755 147,532 34,114
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 83,147 85,148 115,100 139,298 32,497
EBITDA2 15,147 16,876 21,150 19,402 4,471
กำไรสำหรับปี 3 5,269 6,457 8,294 5,801 1,220
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์ 139,513 172,429 206,824 197,280 198,506
หนี้สิน 76,697 62,588 84,524 74,313 75,414
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42,952 88,738 96,837 97,201 97,575
ส่วนของผู้ถือหุ้น 62,816 109,841 122,300 122,967 123,092
หุ้น
จำนวนหุ้นที่่ออก4 (ล้านหุ้น) 3,126 4,293 4,293 4,293 4,293
มููลค่าตามบัญชีต่อหุ้น4 (บาท) 13.74 20.67 22.56 22.64 22.73
กำไรต่อหุ้น4 (บาท) 1.69 1.95 1.93 1.35 0.28
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น4, 5 (บาท) 0.98 0.45 0.65 0.60 N/A
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 57.9 29.9 33.6 44.4 N/A
อัตรากำไรสุทธิ6 (%) 5.9 7.0 6.7 4.0 3.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.1 4.7 5.1 3.3 3.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 12.6 9.8 8.9 6.0 5.5
หมายเหตุุ:
1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
3 หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4 ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) และออกหุ้นสามัญปันผล
  จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณอัตราส่วนทางการเงินปี 2560-2561 ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการออกหุ้นสามัญปันผลเกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด
5 ปี 2562 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.98 บาท คำนวณเฉลี่ยจาก
1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.11111111 จากจำนวนหุ้น 1,563 ล้านหุ้น
2) เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจำนวนหุ้น 3,126 ล้านหุ้น จากจำ นวนหุ้น 3,126 หุ้น
6 อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขาย