เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามหลักบรรษัทภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร

และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม รวมถึงกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ

คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารบริษัท