การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ฉบับรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ดาวน์โหลด
คำตอบของคำถามจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ดาวน์โหลด
2021 สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด