การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ฉบับรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุมบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ดาวน์โหลด

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในรูปแบบ DVD ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท อีเมล [email protected]

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ดาวน์โหลด
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด