การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ฉบับรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2564 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ดาวน์โหลด
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 และแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด