การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ฉบับรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2565 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 และแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด