บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
  • การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
    • กำหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพื่องดให้ข้อมูลหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
    • กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
  • การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
  • การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ