นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายประเทศที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตั้งอยู่ และให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ประเภทเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
26/01/64 07/04/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 22/04/64 0.45 01/01/63 - 31/12/63