นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

บริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กําหนดว่า บริษัท มหาชนจํากัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ในกรณีที่ไม่มีการขาดทุนสะสม

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกําหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ไปจากที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานโครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องความจําเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสํารองเงินไว้เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากําไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามแนวทางที่ปรากฏตามคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั้นได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายประเทศที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตั้งอยู่ และให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดําเนินงาน โครงสร้างและฐานะ ทางการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสํารองเงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บาทต่อหุ้น

2564 2565 2566
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 33.6 44.4 45.0
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ประเภทเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
23/01/67 02/04/67 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 22/04/67 0.30 01/01/66 - 31/12/66
05/07/66 08/08/66 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 22/08/66 0.25 01/01/66 - 30/06/66
24/01/66 04/04/66 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 24/04/66 0.35 01/01/65 - 31/12/65
26/07/65 08/08/65 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 24/08/65 0.25 01/01/65 - 30/06/65
25/01/65 05/04/65 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 25/04/65 0.40 01/01/64 - 31/12/64
27/07/64 09/08/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 25/08/64 0.25 01/01/64 - 30/06/64
26/01/64 07/04/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 22/04/64 0.45 01/01/63 - 31/12/63