รายงานประจำปี 2566

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 2 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงาน
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น