เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SCGP ในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำกรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

  • Green Bond Principles ("GBP") ออกโดย International Capital Market Association ("ICMA") ในปี 2021
  • ASEAN Green Bond Standards ("GBS") ออกโดย ASEAN Capital Markets Forum ("ACMF") ในปี 2018
  • Green Loan Principles ("GLP") ออกโดย Loan Market Association ("LMA") ในปี 2023