(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3,095,882,660 72.12
2. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 71,498,900 1.67
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,341,575 1.36
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 38,045,218 0.89
5. นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 37,001,000 0.86
6. สำนักงานประกันสังคม 36,495,486 0.85
7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 29,038,819 0.68
8. น.ส. ธนวดี ตั้งสิทธิโชค 17,500,000 0.41
9. นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 15,600,000 0.36
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 15,043,461 0.35