(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3,095,882,660 72.12
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 156,600,927 3.65
3. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 71,498,900 1.67
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,438,538 1.15
5. สำนักงานประกันสังคม 44,872,386 1.05
6. นาย ณรัฐ จิวาลัย 35,625,000 0.83
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 20,122,258 0.47
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 19,717,400 0.46
9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 16,054,300 0.37
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 14,624,079 0.34
11. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 14,624,079 0.34