(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3,095,882,660 72.12
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 134,853,289 3.14
3. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 71,498,900 1.67
4. สำนักงานประกันสังคม 44,872,386 1.05
5. นาย ณรัฐ จิวาลัย 39,188,000 0.91
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,680,276 0.78
7. นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 32,800,000 0.76
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,775,249 0.67
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 22,483,219 0.52
10. นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 17,100,000 0.40