(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2567)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3,095,882,660 72.12
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 156,828,483 3.65
3. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 64,498,900 1.50
4. สำนักงานประกันสังคม 51,049,586 1.19
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 43,074,678 1.00
6. State Street Europe Limited 25,687,125 0.60
7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 22,200,000 0.52
8. The Bank of New York Mellon 19,071,701 0.44
9. นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส 17,700,000 0.41
10. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 8,959,300 0.21
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน