(ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3,095,882,660 72.12
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 194,492,684 4.53
3. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 64,498,900 1.50
4. สำนักงานประกันสังคม 50,064,586 1.17
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 46,576,159 1.08
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 40,909,615 0.95
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 25,344,182 0.59
8. นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส 16,700,000 0.39
9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 15,726,829 0.37
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 15,726,829 0.37