รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. SCC(1) 3,095,882,660 99.0
2. นายเทวัญ ตันติจัตตานนท์ 2,320,000 0.1
3. บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 1,872,000 0.1
4. นางสาว อรพินทร์ ธิดารัตน์ 1,634,000 0.1
5. นายแมน นานา 1,563,200 0.1
6. Roman Catholic Mission of Bangkok 1,068,960 0.0
7. นายอุเทน ตันติจัตตานนท์ 1,000,000 0.0
8. นายสมศักดิ์ นานา 931,440 0.0
9. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 528,880 0.0
10. นายยุพ นานา 499,440 0.0
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 18,699,420 0.6
12. ประชาชนทั่วไป - -
รวม 3,126,000,000 100.0
หมายเหตุ:
(1) SCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าไปถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์