ลักษณะการประกอบธุรกิจของ SCGP

บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งกระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber Packaging)บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and polymer Packaging หรือ "PPP" และภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พร้อมให้บริการออกแบบ การพิมพ์และโซลูชันที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า (Packaging Solutions)

เป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นักลงทุนสามารถเข้าชมราคาหุ้นของ SCGP รวมถึงข้อมูลอื่นๆของหุ้นได้ที่ https://investor.scgpackaging.com/en/stock-information/stock-quote

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ไปจากที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานโครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องความจําเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสํารองเงินไว้เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

SCGP จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 4,292,920,200 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 4,292,920,200 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 72.1 ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดย NVDR, ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย

ประมาณร้อยละ 26.2 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

มีข้อจำกัดโดยนักลงทุนต่างชาติ สามารถถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด