คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2565 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2022 บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน)

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) บนเว็บไซต์ของบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ