การลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าถือหุ้นร้อยละ 75 ใน Intan Group ประเทศอินโดนีเซีย

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564