การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q2/2021 บนเว็บไซต์ของบริษัท

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564 (ก่อนสอบทาน)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2564 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2564 (ก่อนสอบทาน)

การเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 ใน "Duy Tan" ประเทศเวียดนาม

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเทศสเปน

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO