การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ SCGP

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารในระดับโลก (แก้ไข)

การขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารในระดับโลก

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

การลงนามในสัญญาเพื่อเข้าถือหุ้นร้อยละ 75 ใน Intan Group ประเทศอินโดนีเซีย

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2021 บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของ SCGP

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน)