สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2564 (F45) (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน)

งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน)

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) บนเว็บไซต์ของบริษัท

การขยายกำลังการผลิตของบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

งบการเงินรวมประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2563 (ตรวจสอบแล้ว)