สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวมประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

การเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation ประเทศเวียดนาม

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข)

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q4/2020 บนเว็บไซต์ของบริษัท

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2563 (ก่อนตรวจสอบ)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (F45) (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ)

งบการเงินรวมประจำปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ)