แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2565 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวมประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท