บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ดำเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท

โดยมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าหลักการกำกับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัท

คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง