34.25 บาท
- (- %)
EN

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน

เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลาบนพื้นฐานของการดูแลที่สมดุลและยั่งยืน คณะกรรมการ บริษัท ตระหนักดีว่าหลักการกำกับดูแลกิจการหรือการกำกับดูแลกิจการเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นไปตามอุดมการณ์และจริยธรรมของบริษัท

หลักการดังกล่าวไม่เพียง แต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างผลประโยชน์และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัท คณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจและรวบรวมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร

กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการแข่งขันทางการค้า

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นโยบายด้านภาษี

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์